Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis" darbuotojų darbo užmoke

Eil. NR.

Pareigybės pavadinimas

Pareigy-
bių skaičius
Darbuo-
tojų skaičius 

Vidutinis mėn.bruto darbo užmokestis Eur už 2016 metus

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur 2017 m. II ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur. 2017 m. III ketvirtis 

1

Direktorius
1  

1
1135
1150
1143
2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1
1  

886
952
915
3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1  

1 

572
739

700
4. 

Vyriausiasis buhalteris

1  

1 

643
848

844
5

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,2

3 

683
1099
334
6.

Auklėtojas

13,3  

14

626
870
432
7.

Logopedas

1,3 

1
749
1484
431
8.

Meninio ugdymo mokytojas

1     

1   

519
593
525
9.

Sveikatos priežiūros specialistas

0,5 

 
1
195
228
-
10 

Dietistas

0,5  

195
228
234
11
Apskaitininkas

0,5    

1
 
 
178
259
228
12.

Raštinės (archyvo) vedėjas,duomenų bazių tvarkytoja

0,5
0,25
184
374
352
13.

Sandėlininkas

1 

1

381
569
404
14.

Auklėtojo padėjėjas

12  

12 

346
461
241
15

Sargas

3   

3
517
617
523
16.

Virėjas

3  

3 

320
494
397
17.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1  

1

249

385
349
18.

Kiemsargis

1  

1
323
414
441
19. 

Valytojas

1,25 

1

247
662
412

20.

Pastatų, sistemų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

 
1,25

 1

289
460
537