2019 m. liepos 4 d. skelbiamas konkursas ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms (1 et.) užimti (vadovautis LR švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymu Nr. V-1680).

 

Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 1 etatas, darbo laikas – 36 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką, iš jų 33 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos pasiruošti veiklai, renginiams, metodinei veiklai.

Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese; prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;· sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);· inicijuoti ir ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;· pedagogas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;· saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;· bendradarbiauti su šeima;· informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;· nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

Kvalifikaciniai reikalavimai meninio ugdymo mokytojui:

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.), aukštąjį išsilavinimą ir valstybės nustatytą ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

2. Išklausyti Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 2481.

3. Raštvedybos išmanymas, komunikacija lietuvių kalba, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas; kūrybiškumas, iniciatyvumas, pozityvus mąstymas, gebėjimas pasirinkti ir taikyti aktyvius ugdymo metodus.

4. Įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

5. Susipažinęs su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, saugos ir sveikatos darbe, higienos ir sanitarijos normomis bei taisyklėmis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei turi).

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Išklausytų Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją.

7. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimų ar kt. dokumentų kopijas.

8. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami darbo dienomis kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val. iki 2019 m. liepos  17 dienos. Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ raštinės administratoriui, adresu: Taikos g. 6, Palanga.

Informacija teikiama tel.: 8 612 22131 elektroninis paštas:ginatarelispalanga@gmail.com

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.