TVARKARAŠTIS

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

 V E I K L O S   A P R A Š AS  2019-2020 M.M.

Mokyklos pavadinimas – Palangos lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“.

Veiklos pradžios data  – 1980-12-26.

Palangos  lopšelis–darželis „Gintarėlis“ (toliau tekste – Mokykla) Palangos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, herbinį antspaudą, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.

Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

Mokyklos tipas – lopšelis-darželis.

Buveinės adresas  Taikos g. 6, LT- 00116, Palanga.

Elektroninis paštas gintarelispalanga@gmail.com, telefonas (8 460) 40 392

Direktorė –  

Mokyklos tarybos pirmininkė – Ilona Matulevičiūtė. Nariai: Marytė Mikėnienė, Julija Archišina, Alma Matelienė, Žibutė Kubilienė,, Ingrida Lukė, Vida Draukšienė, Ieva Petrutytė (bus papildyta)

Darbo tarybos pirmininkė – Danguolė Petrauskienė

Mokymo kalba – lietuvių kalba.

Steigėjas – Palangos miesto savivaldybės taryba, adresas  Vytauto 112,  LT-00153  Palanga

Mokymo forma – dieninė.

Pagrindinė veiklos ir kitos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, (kodas 80.10.10.),priešmokyklinis ugdymas (kodas 90.10.10.) 

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nurodymais bei Mokyklos veiklos dokumentais: nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos veiklą reglamentuojančiomis tvarkomis, dokumentais, skirtais Mokyklos pagrindiniams tikslams, uždaviniams, funkcijoms ir darbo organizavimui reglamentuoti.

Mokykloje vykdomos neformaliojo švietimo programos:

Ikimokyklinis ugdymas – Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” ikimokyklinio ugdymo programa „Esu čia ir dabar“ parengta vadovaujantis Vaikų darželio programa „Vėrinėlis“, Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija, Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, Metodinėmis rekomendacijomis Ikimokyklinio ugdymo programai rengti, Lietuvos ikimokyklinukų fizinio aktyvumo optimizavimo programa, Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programa, Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa, ir kt.

Priešmokyklinis ugdymas – „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa ir išsilavinimo standartai“.

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus programas yra integruojama „Sveikatos ugdymo programa 3-6 metų vaikams“. (B.B. Janušauskienė). Minėta programa siekiama stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, tenkinti vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikį. Taip pat Mokykla vykdo 2012-2016 metų  vaikų sveikatingumo programą „Augu sveikas ir saugus“. Programos tikslas pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti mokyklos bendruomenei palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai” – tarptautinė programa 5–7 m. vaikams; jos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Logopedinė pagalba teikiama, vadovaujantis R. Ivoškuvienės „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas“ knyga.

Mokslo metai prasideda         2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 30 d.

Ugdymo procesas prasideda  2019m. rugsėjo 2 d., baigiasi – 2020 m. gegužės 31 d.

Įstaiga išsiskiria iš kitų įstaigų todėl, kad

ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui;

– mes įsipareigojame Jūsų vaiko ugdymui, priežiūrai ir gerovei. Todėl, kad ugdymas(sis) "Gintarėlyje“ – tai gera ugdymo(si) pradžia ir laiminga vaikystė;

– "Gintarėlyje" dirba labai motyvuotas, entuziastingas, rūpestingas personalas tam, kad padėtų jūsų vaikui žengti pirmuosius žingsnius į pažinimo ir žinių pasaulį, kad mažylis taptų pasitikintis, kompetentingas ir sėkmingai besiugdantis, kad būtų laimingas, linksmas ir jaustų namų jaukumą;

 -lopšelyje-darželyje veikia  veikia "Varliuko mokykla", kurioje  vaikai mokomi taisyklingos kalbos, atliekama būtina vaiko kalbos logopedinė korekcija;

– įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko pažintinių, kūrybinių galių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui, nuolatiniam visapusiškam augimui

 mes esame sukūrę  edukacinę aplinką, kurioje kiekvienas individualus vaikas galėtų tobulėti ir įgyti pasitikėjimą savimi; 

· mūsų įstaigoje gausus neformaliojo ugdymo būelių pasrinkimas.

Vaikai ir jų poreikiai

Mokykloje vaikas – pats svarbiausias asmuo, jam sudarytos visos sąlygos augti, skleistis, tobulėti. Kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė, jam garantuojamos teisės ir galimybės augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir jaustis vertingam. Vaikas turi teisę lavinti savo sugebėjimus, laisvai reikšti savo nuomonę (Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija. Ratifikuota 1995 m. liepos 3 d.). Mokykloje kasdien vaikučių laukia jaukios ir savitos grupės, sumanios bei kūrybingos auklėtojos. Įstaigoje vaikams garantuojamas ne tik fizinis saugumas, bet ir gera emocinė atmosfera bei palanki socialinė aplinka. Kiekvienas vaikas mylimas, jaučia suaugusiųjų dėmesį ir paramą. Suaugusieji skatina vaikus ugdytis demokratiškus tarpusavio santykius, pagarbą ir užuojautą vienas kitam. Kasdienybę prasklaido išvykos, apsilankantys svečiai, tradicinės ir netradicinės šventės, kuriose neretai dalyviais tampa ir tėveliai.

Pagrindine vaiko veikla išlieka žaidimas.

        Mokykloje teikiama specialioji pedagoginė pagalba 32 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų.

Mokykla:

¯  tenkina vaikų pagrindinius poreikius: žaisti, judėti, kurti, pažinti, eksperimentuoti;

¯  sudaro palankias sąlygas vaiko socialinei brandai, asmeninių ir intelektualinių vaiko gebėjimų sklaidai, fiziniam vaiko vystymuisi per sveikos gyvensenos ugdymą;

¯  skiria didelį dėmesį sveikos gyvensenos ugdymui, socialiniam ir psichologiniam saugumui;

¯  sutaria su tėvais dėl bendrų tikslų ir siekiamų rezultatų vertinimo;

¯  padeda tėvams pažinti sveikos gyvensenos naudą, skatina tėvelius sveikai gyventi (daug sportuoti, sveikai maitintis);

¯  sudaro sąlygas vaikų saviraiškos, kūrybiškumo plėtojimui;

¯  papildomai vykdomi sportiniai užsiėmimai (vyksta sporto, karatė);

¯  kuria saugią, jaukią, sveiką ir vaikui patogią aplinką.

Mokykloje labai svarbi vaiko sveikata ir jo higiena, todėl:

¯   į darželį vaikas turi būti vedamas švarus ir švariais drabužėliais;

¯   mažųjų vaikų grupių skyreliuose rekomenduojame turėti atsarginius vaiko drabužėlius;

¯   grupėje vaikas turi turėti tinkamą avalynę;

¯   viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, kad vaikas jais galėtų rengtis savarankiškai;

–  vaikas turi būti aprengiamas atsižvelgiant į oro ir darželio patalpų temperatūrą;

¯   sergantys vaikai į grupę nepriimami. Grįžę po ligos, turi pateikti gydytojo pažymą.

Ugdytinių lankomumas registruojamas elektroniniame dienyne, svetainėje "Mūsų darželis" ir Apskaitos lankomumo dienyne, suvestinėje.

Maitinimas

Maitinimas organizuojamas pagal Palangos MVSC patvirtintus perspektyvinius valgiaraščius ir dietistės parengtas bei lopšelio- darželio direktoriaus patvirtintas patiekalų receptūrų korteles. Vaikai maitinami 5 kartus per dieną (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, pavakariai, vakarienė). Už vieną lankytiną dieną tėveliai moka 90 proc.: lopšelio grupėje  – 1,66 Eur, darželio grupėje – 1,89 Eur, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 1,89 Eur., pritaikytas maitinimas – 1,98 Eur

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pedagogų komanda, vadovaudamasi metodine literatūra, savo darbo patirtimi, išskyrė ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimus. Apie ugdytinių pažangą ir pasiekimus tėvai sužino: kiekvieną dieną bendraudami su pedagogais; stebėdami jų darbelius; susipažindami su vaiko aplanku, kuriame visa informacija apie vaiką.

Tėvai su svarbiausiais įstaigos dokumentais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą, gali susipažinti grupės esančiuose segtuvuose, taisyklės iškabintos grupėse vaikams ir tėvams matomose vietose. Rūpimais klausimais tėvai gali kreiptis į įstaigos administraciją, informacija pateikiama įstaigos internetinėje svetainėje, adresu www.palangosgintarelis.lt, įstaigos stenduose.

Pedagogas vertinant vaiko pasiekimus turi vadovautis:

atvirumu ir skaidrumu ( su tėvais tariamasi dėl įvertinimo (vertinimo) formų, aiškių vertinimo kriterijų);

objektyvumu ir veiksmingumu (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi norminiais dokumentais; vertinimas pritaikomas pagal vaikų poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą);

 informatyvumu (vertinimo informacija savalaikė, aiški, išsami, nurodoma tai, ką vaikas jau išmoko, kur yra spragos);

 pozityvumu ir konstruktyvumu (vertinama tai, ką vaikas jau išmoko, nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti).

Mokykloje siekiama, kad vertinimas atspindėtų pedagogo, tėvų ir vaiko bendro darbo rezultatą. Todėl vertinimo rezultatai naudojami ne tik planuojant ugdomąjį procesą, bet ir suteikiant tėvams informaciją apie vaiko ugdymąsi, o prireikus nukreipiant tėvelius konsultacijai pas atitinkamos srities specialistą.

Tradicinės šventės:

1. Rugsėjo 1-osios šventė;

2. Sporto savaitės (rudenį ir pavasarį);

3. "Gintarėlio" gimtadienis;

4. Svečiuose Kalėdų senelis;

5. Prevencinis projektas „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“

6. Lik sveikas, Darželi;

                  7. Mokslo metų baigiamasis renginys "Sporto šventė"

Vaikų priėmimo sąlygos

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, bendros paskirties ugdymo įstaiga, kurioje veikia dvi lopšelio (ankstyvojo amžiaus grupės nuo 1-3 m.), šešios ikimokyklinio amžiaus grupės (nuo 3-6 m.), dvi  priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė (nuo 6-7 m.). Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų. Kasmet nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad tais kalendoriniais metais jų vaikas pradėtų lankyti įstaigą, pateikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Esant laisvoms vietoms, grupės gali būti komplektuojamos visus metus. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), nustatytus reikalavimus. Vaikai į lopšelį-darželį priimami, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-288 1 punktu, bei laikantis eilės pagal prašymo registravimo ,,Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“ registracijos žurnale.

Lopšelio grupėse nuo 1,5-3 m. – 15 (lankančių), darželio  3-6 m. – 20 (lankančių) vaikų. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Priimant vaiką į Mokyklą įstaigos direktoriui pateikiama: tėvų (globėjų) prašymas; nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas, vaiko gimimo liudijimo kopija; gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (nebūtina), kiti dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį bei kitus faktus, jei vaikams gali būti taikoma lengvata ar pirmenybė priimant į lopšelį-darželį. Direktorius su priešmokyklinio amžiaus vaiko tėvais pasirašo Mokymo sutartį, kurioje nurodo įsipareigojimus, susitarimus, įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir teises, nutraukimo sąlygas. Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas direktoriaus įsakymu.

Vaikai į Mokyklą priimami pagal gyvenamąją teritoriją: į lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“ pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys Palangos miesto savivaldybės teritorijoje į rytus nuo Klaipėdos plento.

Ryšiai su kitomis švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais

Atnaujintos bei naujai pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: „Pasaka“, „Ąžuoliukas“, „Žilvinas“, Pradinė mokykla, Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, Baltijos pagrindinė mokykla, Palangos S.Vainiūno meno mokykla,  Moksleiviu klubas, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų skyrius, Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Puriena“ ir „Švyturėlis“ bei Lietuvos ikimokyklinio ugdymo  įstaigomis „Gintarėlis“ (10 sutarčių)

Finansavimas

Mokykla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto pagal miesto savivaldybės tarybos tiems metams patvirtintus asignavimus ir asignavimų valdytojų sudarytas ir patvirtintas išlaidų (programų) sąmatas. Priešmokyklinio ugdymo programai finansuoti lėšos naudojamos iš dviejų šaltinių: taikomas lėšų skyrimo vienam mokiniui principas (MK), ir iš savivaldybės biudžeto. Lėšos, skirtos MK finansuoti, naudojamos pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą sprendimą.

Lėšos, skirtos pedagogų atlyginimams, paskaičiuojamos vadovaujantis sudaryta tarifikacija, kurioje atlyginimas kiekvienam pedagogui nustatomas, atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, kategoriją, darbo stažą.

 

Susijęs vaizdas

Vaiko dienos ritmas:

7.30-9.00 val. vaikų priėmimas;

7.30-8.00 val  pokalbiai, savarankiški žaidimai

8.00-8.50 val. mankšta;

8.30-9.00 val. pusryčiai;

9.10-11.20 val. ,,Ryto ratas“ veikla grupės veiklos kampeliuose, muzikos, kūno kultūros ir kt. užsiėmimuose;

10.30-11.20 žaidimai, veikla lauke

12.00-13.00 val. pietūs;

13.00-15.00 val. pietų poilsis;

15.00-16.00 val. veikla grupės veiklos kampeliuose, muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose;

16.00-17.00 vakarienė;

17.00-18.00 val. žaidimai grupėje arba lauke.

Grupių darbo laikas                   7.30-18.00 val.

Budinčios grupės darbo laikas     7.00-19.00 val.