PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

 V E I K L O S   A P R A Š AS  

Mokyklos pavadinimas – Palangos lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“.

Veiklos pradžios data  – 1980-12-26.

Palangos  lopšelis–darželis „Gintarėlis“ (toliau tekste – Mokykla) yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais dokumentais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais.

Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

Mokyklos tipas – lopšelis-darželis.

Buveinės adresas – Taikos g. 6, LT- 00116, Palanga.

Elektroninis paštas – info@palangosgintarelis.lt, telefonas (8 460) 40 392, 8 460 312 18.

Direktorė – Jolanta Rimkienė. 

Mokyklos tarybos pirmininkė – Inga Rupšienė, mokytoja, nariai: Aurelija Jaznbutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vaida Siraštanovienė, mokytoja; Gražina Vagener, mokytoja; Laima Zubienė, apskaitininkė; Eugenijus Zubkovas, tėvas; Beata Budrienė, mama.

Darbo tarybos pirmininkė – Daiva Rimeikienė, nariai: Laima Zubienė, apskaitininkė; Gražina Vagener, mokytoja; Janina Žadvainienė, virėja; Aurelija Stonkutė, meninio ugdymo mokytoja.

Mokymo kalba – lietuvių kalba.

Steigėjas – Palangos miesto savivaldybės taryba, adresas  Vytauto 112,  LT-00153  Palanga

Mokymo forma – dieninė.

Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis.

Pagrindinė veiklos ir kitos veiklos sritis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas –  85.10.10; priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20.

Ikimokyklinis ugdymas – Ikimokyklinio ugdymo programa „Esu čia ir dabar“ parengta atsižvelgiant į Mokyklos ilgalaikės veiklos patirtį, Palangos miesto bendruomenės poreikius, lūkesčius, ugdytinių reikmes ir gerbiant kultūrinių tradicijų įvairovę. Programa siekiama atliepti ugdytinių poreikius, interesus ir pagal galimybes garantuoti kiekvieno vaiko sėkmę. 2021-2023 metų Ikimokyklinio ugdymo programa „Esu čia ir dabar“ patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2020-12-04 įsakymu Nr. V1-346, pritarta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimu Nr. T2-220.

Priešmokyklinis ugdymas – „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa ir išsilavinimo standartai“.

Mokykla yra sveikatą stiprinanti mokykla. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos turinį yra integruojama Sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas ir saugus“, prevencinė programa „Aš neskriaudžiu kitų, prisijunk ir tu“, tarpautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės emocinės savijautos.

Mokslo metai prasideda         rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 30 d.

Ugdymo procesas prasideda  rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 31 d.

Mokyklos savitumas. Mokykla skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, rengimui(si) mokyklai, teikiama švietimo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Mokykla atvira visuomenei, vietos bendruomenei. Organizuojamos atvirų durų dienos, tradiciniai ir netradiciniai renginiai ir kt. Plėtojamas bendradarbiavimas su šalies ikimokyklinio ugdymo ir miesto bendrojo lavinimo mokyklomis, Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių skyriumi Palangos mieste, Palangos miesto viešąja biblioteka, Palangos sporto centru, policijos komisariatu ir t.t. Organizuojami susitikimai, pažintinės išvykos, vykdomi bendri projektai, renginiai ir kt.

Vaikai ir jų poreikiai. Mokykloje vykdomas ikimokyklinio nuo 1 iki 6 metų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių. vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių integruojami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Ugdymo turinys atitinka ugdytinių poreikius bei amžiaus tarpsnių ypatumus. Ugdytiniai poreikius tenkina žaisdami, kurdami, dainuodami, improvizuodami, fizinio aktyvumo valandėlių, laisvalaikio metu ir t.t. Kiekvienais metais išryškėja gabūs ir talentingi vaikai, kuriems sudaromos sąlygos jų gebėjimų sklaidai, saviraiškos tenkinimui (dalyvavimas konkursuose, parodose, įvairiuose vietos bendruomenės renginiuose ir už jos ribų). Tenkinant vaikų poreikius atsižvelgiama į vaikų individualias savybes (temperamentą, gebėjimus, turimą patirtį, mokymosi stilių). Mokykloje kuriama ugdomoji aplinka atitinkanti vaiko interesus, kurioje vaikas gali realizuoti savo individualius gebėjimus. Mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas psichologiniams ir fiziniams ugdomosios aplinkos aspektams: psichologinei aplinkai, fizinei aplinkai.

Mokyklos pedagogai, specialistai. Mokykloje dirba kvalifikuota ir kompetentinga mokytojų komanda: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas. Mokykloje ugdytinių asmens higienos, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą bei prevencinį darbą organizuoja visuomenės sveikatos specialistas.

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. Programos turinyje pateikiamos vaikų ugdymo(si) gairės – pedagogo veikla, tikslingai vedanti link numatytų vaiko pasiekimų, vaikų veiksena, metodai, priemonės, pasiekimai. Ugdytojų komanda rūpinasi tinkama aplinka, skatina pokalbius, stengiasi sužadinti vaikų smalsumą ir stebi, kad veikla atitiktų besikeičiančias vaikų reikmes. Vaiko poreikių, ugdymo(si) raidos ir pažangos stebėsena padeda pažinti vaiką, suprasti jo interesus ir nuostatas, atpažinti gebėjimus, matyti vaiką kaip pagrindinį ugdomosios sąveikos partnerį. Numatyti laukiami vaiko ugdymo(si) rezultatai tampa gairėmis, padedančiomis planuoti vaikų ugdymą(si), numatyti vertinimo strategijas, pasiekimų vertinimo metodus, vertinimo dažnumą ir sukauptos informacijos apie vaiką panaudojimą.

Susijęs vaizdas