MOKYKLOS TARYBA 

          Tai aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), įstaigos pedagogus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padedanti spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems jos interesams:

  • nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos  planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles,
  • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus,
  • vertina Mokyklos vadovų veiklą, reiškia nuomonę jiems atestuojantis,
  • inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą,
  • kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą,
  • gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos,
  • deleguoja du narius į mokytojų atestacijos komisiją,
  • kartu su Mokyklos direktoriumi nustato darbuotojų skatinimo tvarką,
  • vykdo visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

 

MOKYTOJŲ TARYBA 

          Tai nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro: Mokyklos vadovybė, visi Mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Pirmininkas – Mokyklos direktorius.

 

METODINIS BŪRELIS 

          Tai nuolat veikianti Mokyklos institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

          Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

GRUPIŲ TĖVŲ AKTYVAS

Tai lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupių deleguoti atstovai, kurie aptaria ugdymo turinį ir formas, ugdymo (-si) sąlygas, svarsto vaikų saugumo, sveikatos, mitybos klausimus, teikia pasiūlymus administracijai ir savivaldos institucijoms, padeda grupės pedagogui, sprendžia grupėje iškilusiais problemas, organizuoti renginius, įgyvendinti grupės projektus ir kt.