MOKYKLOS TARYBA 

Tai aukščiausia Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – Mokykla) savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), įstaigos pedagogus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padedanti spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems jos interesams:

  • nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos  planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles,
  • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus,
  • vertina Mokyklos vadovų veiklą, reiškia nuomonę jiems atestuojantis,
  • inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą,
  • kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą,
  • gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos,
  • deleguoja du narius į mokytojų atestacijos komisiją,
  • kartu su Mokyklos direktoriumi nustato darbuotojų skatinimo tvarką,
  • vykdo visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

Tarybos pirmininkė Inga Rupšienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Nariai: Aurelija Jazbutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vaida Siraštanovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, sekretorė; Gražina Vagener, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Laima Zubienė, apskaitininkė; Eugenijus Zubkovas, tėvų atstovas; Beata Budrienė, tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA 

Tai nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro: Mokyklos vadovybė, visi Mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Pirmininkas – Mokyklos direktorius.

Tarybos pirmininkė – direktorė Jolanta Rimkienė. Nariai – visi įstaigos pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai.

 METODINIS BŪRELIS 

Tai nuolat veikianti Mokyklos institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)
ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija vykdo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais. 
Jolanta Rimkienė – Mokyklos direktorė, komisijos pirmininkė,
Žibutė Kubilienė – Mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė,
Vaida Siraštanovienė – Mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė,
Lijana Venckuvienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo,
GRUPIŲ TĖVŲ AKTYVAS

Tai lopšelio-darželio „Gintarėlis“ grupių deleguoti atstovai, kurie aptaria ugdymo turinį ir formas, ugdymo (-si) sąlygas, svarsto vaikų saugumo, sveikatos, mitybos klausimus, teikia pasiūlymus administracijai ir savivaldos institucijoms, padeda grupės pedagogui, sprendžia grupėje iškilusiais problemas, organizuoti renginius, įgyvendinti grupės projektus ir kt.