Viešųjų pirkimų planas: 2024 m. >>>; patikslintas >>>.

2023 m. viešųjų pirkimų ataskaita >>>; 2023 m. VP ataskaita – patikslinta

_________________

Viešųjų pirkimų planas 2023 m. >>> ; 2022 m. viešųjų pirkimų ataskaita >>>

____________________

Viešųjų pirkimų planas 2022 m. >>>; 2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita >>>

_____________________

Viešųjų pirkimų planas 2021 m.  >>>

_____________________

Teisės aktai:

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas >>>

Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-10 įsakymu Nr. A1-1754  >>>

Viešųjų pirkimų įstatymas >>>

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas >>>

Centrinis viešųjų pirkimų portalas >>>

Viešųjų pirkimų gairės, rekomendacijos >>>
Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:
1) direktorius,
2) direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
3) direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
4) vyr. buhalteris,
5) pirkimo iniciatoriai, organizatoriai, vykdytojai,
6) pirkimo komisijos nariai.