Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklių pakeitimas

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ tvarkos aprašas >>>

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas >>>

Veiklos dokumentų valdymo ir asmenų (interesantų) aptarnavimo taisyklės >>>

Dokumentų (bylų) tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašas >>>

Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 

Mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos m. sav. ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos skyriuje tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Palangos m. sav. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašas

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ darbuotojų maitinimo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ etikos kodeksas

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vardu gautos paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendravimo su šeima ir tėvų informavimo veiklos klausimais tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas >>>