Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ finansų kontrolės taisyklės

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės >>>

Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ tvarkos aprašas  >>>

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ tvarkos aprašas >>>

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas >>>

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas >>>

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas >>>

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika >>>

Veiklos dokumentų valdymo ir asmenų (interesantų) aptarnavimo taisyklės >>>

Dokumentų (bylų) tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašas >>>

Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 

Mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir Vaikų socialinės globos skyriuje nustatymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Palangos m. sav. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine liga, tvarkos aprašas >>>

Darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų maitinimo organizavimo Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ etikos kodeksas

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vardu gautos paramos priėmimo, skirstymo, panaudojimo ir apskaitos taisyklės >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendravimo su šeima ir tėvų informavimo veiklos klausimais tvarka

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas >>>

Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų testavimo aprašas >>>