Palangos l. -d. „Gintarėlis“ darbo tvarkos taisyklės >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“  vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ etikos kodeksas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ finansų kontrolės taisyklės >>>

Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo Palangos l. -d. „Gintarėlis“ tvarkos aprašas  >>>

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Palangos l. -d. „Gintarėlis“ tvarkos aprašas >>>

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ veiklos dokumentų valdymo ir asmenų (interesantų) aptarnavimo taisyklės >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ dokumentų (bylų) tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ darbuotojų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarka >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ vardu gautos paramos priėmimo, skirstymo, panaudojimo ir apskaitos taisyklės >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ informacijos saugos ir informacinių technologijų naudojimo taisyklės >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistema >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas >>>

_____________________________________________________

Vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas >>>

Priešmokyklinio ugdymo užsėmimų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas >>>

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas >>>

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai >>>

Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas >>>

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas >>>

Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimo tvarka >>>

VGK veiklos funkcijos >>>
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas >>>

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas >>> 

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine liga, tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ bendravimo su šeima ir tėvų informavimo veiklos klausimais tvarka >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas >>>

Palangos l. -d. „Gintarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų testavimo aprašas >>>

Mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir Vaikų socialinės globos skyriuje nustatymo tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Palangos m. sav. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašas