Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” darbuotojų darbo užmokestis

Eil. NR. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų

I ketvirtis

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų

II ketvirtis

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Eurais už 2020 metų
III ketvirtis
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur už 2020 m.
IV ketvirtį
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis, EUR už

2020 metus

1 Direktorius 1 0 0 0 0
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1977 2746 1587 1933 2061
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 0 1408 1394 1408 1053
4. Vyriausiasis buhalteris 1 1651 1543 1560 1543 1574
5 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,2 1176 1343 1022 1379 1230
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 13,3 1012 1321 882 1323 1135
7. Logopedas 1 988 1438 714 916 1014
8. Meninio ugdymo mokytojas 1 483  

877

1067 1307 934
Duomenų bazių specialistas 0,25 237 317 195 251 250
9. Dietistas 0,5 502 660 411 530 526
10 Apskaitininkas 0,5 473 493 610 490 517
11. Raštinės administratorius 0,5 395 472 515 467 462
12. Sandėlininkas 1 751 832 881 775 810
13. Auklėtojo padėjėjas 13,2 874 734 680 767 764
14 Sargas 3 770 893 933 821  854
15. Virėjas 3 783 954 846 777 840
16. Virtuvės pagalbinis darbininkas 1 728 239 405 635 502
17 Aplinkos tvarkytojas 1 294 530 607 607 510
18. Valytojas 1,5 607 903 881 910 825
19. Statinių techninės priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5 860 1045 786 910 900

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198, nauja redakcija nuo 2020-01-01 (TAR, 2019, Nr. 2019-20628) ir kitais šio įstatymo pakeitimais, nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. nustatyti  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.