Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” darbuotojų bruto darbo užmokestis
2021  metai

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2020 metus Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2021 m. I ketv. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis eurais už 2021 m. II ketv.
Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2021 m. III ketv. Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis eurais už 2021 m. IV ketv.
1 Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1
4. Vyriausiasis buhalteris 1
5 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,2 1230 1464 2420 681
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 13,3 1135 1389 1871 1482
7. Logopedas 1
8. Meninio ugdymo mokytojas 1  

9. Duomenų bazių specialistas 0,25
10. Dietistas 0,5
11. Apskaitininkas 0,5
12. Raštinės administratorius 0,5
13. Sandėlininkas 1
14. Auklėtojo padėjėjas 13,2 764 819 927 662
15 Sargas 3 854 832 971 1049
16. Virėjas 3 840 929 1074 849
17. Virtuvės pagalbinis darbininkas 1
18 Aplinkos tvarkytojas 1
19. Valytojas 1,5 825 963 593 314
20. Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,5

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198 nauja redakcija nuo 2020-01-01 (TAR, 2019, Nr. 2019-20628) ir kitais šio įstatymo pakeitimais, nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. nustatyti  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.