2023-2024 m. m. Mokyklos sporto salės užimtumo grafikas

Fizinio aktyvumo planas 2023 m.

Vaikų sveikatos ugdymas yra prioritetinė Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ sritis. Svarbiausi šios veiklos bruožai – yra emocionalumas ir žaismingumas, kurie gilina vaiko jausmus, o turtingas jausmų pasaulis sudaro geras sąlygas visapusiškai ugdyti asmenybę. Įstaigoje procesas organizuojamas pagal Palangos miesto savivaldybės patvirtintą individualią Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis” bei Sveikos gyvensenos programą „Augu sveikas ir saugus“, priešmokyklinis ugdymas – pagal Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Tėvų veikla

Lanksčios tėvų informavimo, įtraukimo į įstaigos gyvenimą formos stiprina abipusį supratimą, lengvina pedagogų darbą, suteikia abiem pusėms naudingų žinių. Kokybiškos sąveikos strategijos:

Pozityvumas – pedagogai ir tėvai dažniausiai kontaktuoja spręsdami vaikų elgesio problemas. Siekdami konstruktyvesnių santykių pasidžiaugia sėkmės atvejais. Tai leidžia būti labiau atsakingiems įžvelgiant ugdymo sritis, kuriose vaikui reikalinga pagalba.

Praktiškumas – įvairios ugdomosios medžiagos pristatymas, dalijimasis ja suteikia išsamesnių žinių apie ugdymo turinį. Vaiko ugdymo(si) individualizavimas ir konkretūs praktiški patarimai – vienas kokybiško ugdymo(si) garantų. Tėvų žinios bei įvairūs gebėjimai bus efektyviai panaudojami planuojant ir organizuojant veiklas grupėje.

Asmeniškumas – ryšio tarp įstaigos ir šeimos pradžią bei tolimesnio plėtojimo sėkmę lemia informacija, kurią šeima gauna asmeniškai.

Edukaciniai filmukai vaikams sveikatos klausimais:

Pažadas sveikatai >>>

Sveika mityba vaikams/ Edukacinis filmukas >>>

Vaisiai ir daržovės >>>

Vaisiai, uogos, daržovės >>>

Vaisiai. Mokomės pažinti vaisius >>>

Vaisius ar daržovė? Ką pasakė Kakė Makė? >>>

Kakė Makė nenori valytis dantų? Ką pasakė Kakė Makė? >>>