RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ IR  PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „POPIERIUS KALĖDINĖMS DOVANĖLĖMS“ NUOSTATAI

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „POPIERIUS KALĖDINĖMS DOVANĖLĖMS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų virtualios parodos „Popierius kalėdinėms dovanėlėms“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir
organizavimo tvarką, reikalavimus darbams.
2. Virtuali kūrybinių darbų nuotraukų paroda skirta Lietuvos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams, tėvams (globėjams), pedagogams. Pedagogai dalysis gerąja patirtimi bendradarbiaudami su kitų ugdymo įstaigų mokytojais.
3. Parodą organizuoja – Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio
ugdymo mokytoja metodininke Marytė Mikėnienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Žibutė Kubilienė . Parodos koordinatorė – Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Jažbutienė. Įstaigos adresas: Taikos g. 6, LT-00116 Palanga, tel.: 846040392, el. paštas: info@palangosgintarelis.lt.
4. Parodos nuostatai skelbiami socalinio tinklo Facebook grupėje „Auklėtoja
Auklėtojai“ (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)
https://www.facebook.com/groups/181317945030877 ir Palangos l.-d. „Gintarėlis“ e.
svetainėje https://www.palangosgintarelis.lt/

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Parodos tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaikų kūrybiškumui reikštis
pažįstant linijų, formų ir spalvų pasaulį; supažindinti vaikus kaip galima dekoruoti dovanų popierių, skirtą kalėdinėms dovanoms pakuoti, įprasminant kalendorinių švenčių džiaugsmą,
lietuvių liaudies ornamentiką.
6. Uždaviniai:
6.1. skatinti domėjimąsi kalendorinių švenčių papročiais, tradicijomis, lietuvių liaudies raštais;
6.2. padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai;
6.3. susipažinti su lietuvių liaudies raštų ornamentais ir išbandyti kūrėjo vaidmenį;
6.4. skatinti tėvus ir pedagogus įsitraukti kartu su vaikais į kūrybinės saviraiškos
procesą;
6.5. plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų
pedagogų;
6.6. surengti virtualią nuotraukų parodą Facebook grupėje „Popierius kalėdinėms
dovanėlėms“.

III SKYRIUS
DALYVIAI

7. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai.

IV SKYRIUS
DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Dalyviai įvairiais lietuvių liaudies raštais dekoruoja kvadratinį (20×20) formato
lapą, kuris būtų skirtas kaėdinėms dovanėlėms supakuoti.
9. Raštai gali būti sukurti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis: štampuojant,
piešiant tušu, guašu, akvarele, iš spalvoto popieriaus ir pan.
10. Darbai gali būti individualūs, kolektyviniai arba tėvelių su vaikais.
11. Darbai turi atitikti Parodos reikalavimus.
12. Kūrybinių darbų nuotraukos keliamos į uždarą Facebook grupę „POPIERIUS
KALĖDINĖMS DOVANĖLĖMS“, parašant autoriaus vardą, metus, mokytojos vardą, pavardę,
miestą ir ugdymo įstaigos pavadinimą.
13. Nuotraukose arba nuotraukų koliažuose neturi matytis vaikų veidų.
14. Paroda vyksta nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d.
15. Registracija vyksta per elektroninę renginių registravimo sistemą semiplius.lt

V SKYRIUS
KŪRYBINIŲ DARBŲ AUTORIŲ APDOVANOJIMAS

16. Parodos dalyviams bus parengta PŠPT pažyma ir Palangos lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ padėkos. Padėkos ir pažyma bus įkeltos į uždarą Facebook grupę „POPIERIUS
KALĖDINĖMS DOVANĖLĖMS“ iki 2023 m. gruodžio 31 d.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Parodos organizatoriai pasilieka teisę kūrybinius darbelius publikuoti
Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ e. svetainėje https://www.palangosgintarelis.lt/
18. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai
sutinka, jog jų vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje.
19. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis el. paštu:
maryte7505@gmail.com arba tel.: 867441618 – mokytoja Marytė Mikėnienė, 860039460 –
mokytoja Žibutė Kubilienė.
20. Dalyvavimas šioje virtualioje parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su
visomis parodos sąlygomis.